SpiritueelintuÏtief
Blijf altijd bij Jezelf

Spiritueel verhaal

  Het land van de Zon

Een Universele Vertelling.Het Land van de Zon, waar allemaal Engelen leefden - vreedzaam en n harmonie met elkaar -, 

de Liefde Koning en hij regeerde rechtvaardig, en met milde hand.Tot in de verste uithoeken van zijn rijk werd hij geëerd en gekend om,Zijn grootsheid, wijsheid en Zijn almacht .Alles wat de edele vorst maar wenste werd in een mum van tijd uitgevoerd door, Engelen - scharen die aan zijn voeten lagen, erop toeziende dat aan, Konings geringste bevel werd gehoorzaamd. 

Eén engel Adventuriel genoemd, zag dit alles met lede ogen aan, hij was immers niet zo meegaand van aard als alle anderen en hij, verveelde zich stierlijk in de voorspelbaarheid en, het gemakkelijke leven van alledag. vond hij dat er wel eens wat nieuws en spannends mocht gebeuren in,het land van Perfectie.Hij was een van koning,s meest geliefde engelen en als dusdanig trok hij op, een dag zijn stoutste schoenen aan om de vorst te mogen spreken over zijn zelfbedachte en snode plan.

De Koning nodigde hem terstond uit, want wat wel gekomen afleiding zou hem, deugd doen, en met Adventuriel als gast wist je maar nooit….Toen de stoutmoedige Engel de Koning daar zo verwachtingsvol aantrof, stak hij meteen van wal: Sire, we zijn nu al zolang hartsvrienden en omdat U bekend staat als een ruimdenkend, tolerant Vorst, zou ik U willen uitdagen tot een groots spel.De Koning, nieuwsgierig geworden, gebaarde de Engel om verder te spreken.Sire, vervolgde de Engel met stijgend enthousiasme, stel dat ik een deel van Uw koningschap zou krijgen en ook een deel van de macht die U bezit. 

Laten we aannemen dat ik slechts een luttel deel Uw koningschap zou beërven en ook een onbelangrijk deel van Uw Koninklijke macht.De Koning bromde geamuseerd vanachter Zijn baard en vroeg met indringende stem : Wat zou je ermee doen, beste kerel ? Wel, zegde de Engel, duidelijk blozend, ik zou ze helemaal versnipperen, uit elkaar rafelen tot minieme, kleine deeltjes, afgescheiden stukjes met een eigen identiteit en bewustzijn.Hoogst verbouwereerd wees de Koning onmiddellijk op het gevaar van zo een verregaand experiment.

Deze deeltjes, beste vriend, zouden beslist verloren geraken, onwetend over hun ware identiteit, ronddolend in een oneindig universum, afdwalend tot aan het einde der tijden.Sire, wierp de engel Adventuriël tegen, “natuurlijk heb ik een aantal veiligheden ingebouwd in mijn plan en ik durf daarom Uwe Majesteit vragen om mij verder te willen aanhoren. 

Om het experiment een optimale kans van slagen te geven, argumenteerde de Engel verder, stel ik voor dat we elk van deze afgescheiden deeltjes een eigen bewustzijn meegeven met daarin de herinnering gegrift van hun eigen afkomst en identiteit. In de cellen van deze bewustzijnsdeeltjes, zoals ik ze zal noemen, zou alle informatie gecodeerd liggen die nodig is om een veilige terugreis te bewerkstelligen.“Deze wezens zouden allen uitgerust worden met een eigen vrije wil om keuzes te maken en beslissingen te nemen. Voortgedreven door het verlangen zich zelve te kennen en onbewust gehoor gevend aan de stem van de Liefde in hun hart, zouden zij door de beperkingen van de duisternis en de moeilijke en lange duur van de reis zich wensen naar binnen te richten. Door naar hun ware aard beginnen te zoeken, zou alle informatie , kracht en begeleiding in gereedheid gebracht kunnen worden om een zekere en veilige terugkomst te vrijwaren.

En zou hierdoor niet ieder deeltje onnoemelijk verrijkt, mooier en intenser dan ooit terugkomen ter Uwer eer en glorie en zou niet geschieden dat Uw gehele rijk zou open bloeien, stralender en schitterender dan ooit, Sire ?De Koning knikte bedachtzaam en op half geamuseerde doch vermanende toon antwoordde Hij : Stel dat Ik je laat begaan, vriend, hoe kan je me dan verzekeren dat het goed afloopt deze deeltjes zijn immers totaal onwetend en sommigen, die zich helemaal van hun Licht zouden afkeren, zouden elk contact met Mij stellig verliezen.Sire, dat is het risico, en ik aanvaard het om dat op mij te nemen, doch met Uw goedvinden neem ik  bekwame engelen - schare onder mijn hoede om op allerlei manieren deze nieuwe kweek te behoeden voor al te grove fouten. Onopvallend zullen wij hun juiste gedachten influisteren, onversaagd zullen wij hun aansporen het goede te doen, onopvallend en met inachtneming van het absolute respect voor de vrije keuze waarover zij zullen beschikken … en die wij zeer hoog achten.De ogen van de Engel en die van de Koning keken elkaar   en lang aan en tenslotte vroeg de Koning met een lichte onrust in Zijn stem : 

Maar wat gebeurt er als deze delen van Mijzelf, op zoek naar de verkeerde soort macht, gedreven door superioriteit en misbruik van kennis en technologie elkaar binnen de kortste keren zouden uitroeien ?“Dat is toch precies de uitdaging, Sire. Is Uw Liefde niet gekend als alles overwinnend, allesomvattend en tijdloos … ? Deze waarheid kon de Koning slechts beamen daar hij wist dat vroeg of laat ieder klein deeltje zou terugkeren tot de schoot van de Liefde. En in gedachten zag Hij dat het goed was. Zo geschiedde het dat het vrijmoedige plan van Engel Adventuriël tot uitvoering werd gebracht en heimelijk was de Koning oprecht blij met de stoutmoedigheid van de Engel en diens vermetele plan…Zo gebeurde het dat op die nacht de Liefdesvorst ermee instemde dat er een deel van zichzelf werd ontnomen. En alles werd met de grootste zorgvuldigheid in gereedheid gebracht om het Plan alle kans van slagen te geven. Al gauw belandden de eerste minieme puntjes van Licht op het oppervlak van de planeet waarop het experiment zich zou voltrekken. Tot de dichtheid van de planeet ‘aarde’ werden zij aangetrokken en daalden zij één voor één af, zich hullend in een fysiek gewaad. 

Moeder Aarde verwelkomde hen en herkende hen blij als medespelers in een groot en Goddelijk Plan. Zij had zich voorbereid op hun komst en haar natuur was gul en vrijgevig. In het spel van seizoenen, getijden van eb en vloed, afwisseling van dag en nacht waren onvergankelijke wetten vastgelegd en de mens onderging de invloeden van materie en tijd. Vanaf het begin werden piramiden en andere tempels gebouwd om de mens blijvend te herinneren aan zijn kosmische afkomst en de aard van zijn ware natuur. Heilige plekken, inscripties en aanwijzingen in allerlei geloof - systemen en religies dienden om de mens steeds de weg te wijzen. De tijden vergingen en zo ook verdween de ene beschaving om plaats te maken voor de volgende. Soms was er zoveel duister en onwetendheid op de aarde dat de Koning zijn gezanten gebood af te dalen om te trachten deze zielen verder te leiden en te inspireren. Grote leraren, wijze koningen, profeten, zieners en mystici daalden af om de mens te wijzen op het innerlijke Licht..Het spel ontaardde desalniettemin vaak tot oorlogen, hongersnoden en rampen door de machtszucht en onwetendheid van velen. 

Volkeren machtigden zich het alleenrecht toe van hun unieke, goddelijke bestemming en keer op keer gingen systemen en stelsels zich te buiten aan eigen gewin en onverdraagzaamheid jegens anderen. Duistere tijden braken aan op aarde, waarin de doorsnee mens dacht dat het universum een plek van onheil was. Bijgeloof tierde welig en de mensen moesten hard werken en ploeteren in het slijk der aarde. Er waren periodes van ziektes en hongersnood, afgewisseld door tijden van betrekkelijke rust en overvloed, waarin de mens zich schijnbaar gesetteld had en zich zo goed mogelijk probeerde te beveiligen tegen invloeden van buitenaf die hem konden bedreigen. Er waren tijden van heropleving van kunst en cultuur, tijden van oorlog en verval … Duistere krachten gingen aan het werk om de mens nog verder in de illusie te werpen opdat ze versneld de ogen zouden openen voor hun dwalingen en zouden verlangen naar het Licht in zichzelf.

Doch nooit was de duisternis totaal, steeds waren er her en der mensen, volkeren, die zich meer en meer bewust werden van hun innerlijke kracht en die zichzelf als voorbeeld stelden, anderen inspirerend om hetzelfde te doen : kunstenaars, uitvinders, dichters, musici, grote hervormers en leraren …, allen voortrekkers van een revolutionair gedachtegoed of een nieuwe tijdsgeest ... Na vele tienduizenden jaren bleek dat er nog veel duisternis op aarde was, maar ook won het Licht terrein en op vele plekken scheen het stralend en gestaag vanuit de aarde naar de kosmos. De Koning achtte de tijd rijp om de zielen op aarde verder te helpen in hun volgende stap naar groei en zelfontplooiing en hij ontbood al zijn lichtgezanten.Voorzichtig, en zonder inbreuk te plegen op de vrije wil van de mensheid, zouden lichtwezens - die voor deze opdracht waren voorbereid – achter de schermen mensen benaderen die zouden willen meehelpen aan de versnelling van het plan.Poorten van eeuwenoude wijsheid en kennis zouden worden ontsloten en geïnspireerde kennis zou langzaam naar buiten komen. Informatie die al miljoenen jaren gesluimerd had onder stof en vuil dook overal op en maakte openingen in het dichte en versluierde bewustzijn van de mens. 

Herinnering - wegen werden terug geopend … Doch ook al het verwrongen, het verborgene, duistere en afgescheidene voelde zich bedreigd en aangevallen. Uit angst voor verandering kwam deze waarheid voor sommige mensen te vroeg. Zij wensten nog niet mee te gaan op het pad naar bevrijding.Zij kozen ervoor te lijden, te slapen of te blijven zoals vroeger - onwetend, zelfingenomen, afgescheiden … Hun slaap echter werd steeds vaker verstoord door de stemmen van hen die zich wel stilaan begonnen te herinneren en hun innerlijke drang volgden ; zij die uitrezen boven beperking en hun rechtmatige erfdeel van licht en Liefde terug opeisten en zo hun lange weg naar boven weer aanvatten.De Koning zag de pogingen van deze mensen en met fierheid en blijheid zag hij deze lichtwezens steeds hoger reiken en verder schrijden.

En Hij zag dat het goed was, en Hij liet begaan in vertrouwen en met geduld, zoals slechts de Liefde dat kan.In één visioen zag Hij de totale terugkeer van al Zijn kinderen, en hij gaf de Engelen en alle gezanten van het Licht de opdracht een groot feestmaal aan te richten voor allen die op weg huiswaarts waren van een lange reis en ook voor de thuisblijvers die onversaagd gewerkt hadden voor het welslagen van het Goddelijke Plan en die verheugd uitkeken naar de wederontmoeting met de terugkomende.Natuurlijk zou het ook een grote dag worden voor de Engel Adventuriël die vanaf dan de naam ‘Aartsengel’ zou mogen dragen. Best een ‘Aard-ige’ Engel”, dacht de Koning en hij knikte heel tevreden terwijl een uitdagend stemmetje klonk in Zijn hoofd :Sire, wacht maar tot ik U mijn nieuwste plan bekendmaak …! Bron Sonja van Dael

 

 

Nieuws

Er zijn momenteel geen berichten.Configureer deze downloadwidget